Nadbużański Szlak Rowerowy

Nadbużański szlak rowerowy

Nadbużański Szlak Rowerowy to około 290 kilometrowa, oznaczona kolorem czerwonym trasa przebiegająca przez wschodnią część województwa lubelskiego. Szlak biegnie Z Janowa Podlaskiego do Hrubieszowa w sąsiedztwie rzeki Bug, wyznaczającej granicę Polski z Białorusią oraz Ukrainą. Na północnej części szlaku przejedziemy przez tereny Niziny Podlaskiej i Polesia Zachodniego, na południu odwiedzimy tereny Polesia Zachodniego i Wołyńskiego oraz Wyżyny Wołyńskiej.

Rowerem wzdłuż Bugu

Zobaczymy tu piękne krajobrazy oraz bogactwo natury, które stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku z dala od zgiełku miast. Region może się również poszczycić cennymi obiektami dziedzictwa kulturowego m.in. cerkwiami i fortami twierdzy brzeskiej. Sanktuaria w Jabłecznej, Pratulinie, Kostomłotach i Kodniu ściągają tłumy wiernych, a słynna stadnina koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim – miłośników koni. Obszar ten charakteryzuje się dobrze zachowaną drewnianą zabudową wsi.

Trasa biegnie przez wscho-dnią część województwa lubelskiego, wzdłuż wyznaczonej przez rzekę Bug granicy Polski z Ukrainą. Są to tereny Polesia Zachodniego i Wołyńskiego oraz Wyżyny Wołyńskiej. Znaczną część tego obszaru objęto ochroną. Utworzono tu Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie”, Sobiborski, Chełmski i Strzelecki Park Krajobra-zowy, Obszary Chronionego Krajobrazu i rezerwaty przyrody.

Nadbużańska przyroda i krajobraz

Szlak pozwala poznać nadbużańską przyrodę, krajobraz, miejsca toczonych tu w przeszłości bitew oraz owiane legendami zabytki i pamiątki przeszłości. Na obszarach tych, które przez stulecia były terenami pogranicza, wytworzyła się mozaika kultur, wyznań i narodowości. To miejsce styku kultury wschodu i zachodu. Świadectwem wzajemnego przenikania się kultur są zachowane świątynie i cmentarze. Na szlaku można podziwiać liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, m.in. zabytkowe cerkwie, kościoły, zespoły dworskie. Trasa przebiega w sąsiedztwie miejsc wypoczynku i rekreacji, jakimi są np. Jezioro Białe czy zalew w Husynnem.

Atrakcje turystyczne szlaku

Szlak prowadzi przez drogi gruntowe jak i utwardzone, rzadko będziemy jechać przez drogi o dużym natężeniu ruchu. Jadąc wzdłuż szlaku przejedziemy przez wile ciekawych miejsc, które warto zobaczyć i zapoznać się z lokalną kulturą albo raczej wielokulturowością bo szlak leży na styku kultury wschodu i zachodu. Świadectwem wzajemnego przenikania się kultur są zachowane świątynie i cmentarze. Sprawdźmy więc najciekawsze miejsca, które musisz zobaczyć!

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim

Najstarsza i jedna z najpiękniejszych państwowych stadnin w Polsce. Słynie na całym świecie z hodowli koni czystej krwi arabskiej, hoduje się tu też konie angloarabskie. Co roku odbywają się tu znane na całym świecie aukcje koni. Organizowane są również pokazy koni arabskich.

Janow Podlaski Statnina
Stadnina w Janowie Podlaskim

Rezerwat leśny ″Łęg Dębowy″

Rezerwat na tarasie zalewowym Bugu, występują tu rzadkie rośliny wodne i błotne, m.in. namulnik brzegowy, jezierza morska oraz ciepłolubne rośliny łąkowe. Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodnicza „Łęgi Nadbużańskie” oznakowana symbolem liścia dębu.

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

Głównym walorem parku jest nieuregulowana rzeka o charakterze nizinnym. Naturalne ukształtowanie koryta przejawia się występowaniem meandrów i starorzeczy (wydłużonych jeziorek), które dzięki zmianom przebiegu rzeki wytworzyły się na tarasach zalewowych. Więcej informacji o parku przeczytacie we wpisie o Podlaskim Przełomie Bugu
Podlaski Przelom Bugu

Pratulin

Warto tutaj zobaczyć m.in. Klasycystyczny kościół pw. św. Piotra i Pawła z XIX w. z relikwiami unitów, kaplicę grobową rodziny Wierusz-Kowalskich, Fundamenty cerkwi unickiej na Placu Męczeństwa czy kopiec upamiętniający żołnierzy polskich poległych w 1920 r.

Krzyczew

Warto tutaj zobaczyć m.in. Drewnianą cerkiew unicką z 1683, która w 1875 r. została prawosławna, a od 1919 r. znajduje się kościół rzymsko-katolicki pw. św. Jerzego. Znajduje się tu też Murowany dwór z XIX w., oficyna i park dworski, a także Drewniany wiatrak-koźlak z 1921 r.
Krzyczew - drewniana cerkiew unicka

Rezerwat „Szwajcaria Podlaska”

Rezerwat „Szwajcaria Podlaska” to zalesione wzgórza morenowe bezpośrednio sąsiadujące z rzekami Bug i Krzna. Krajobraz urozmaicają urwiska i wąwozy, a obniżenia terenu zajmują lasy łęgowe porośnięte pnączami. Nad staro-rzeczem „Wenecja”, można spotkać niezwykle rzadki gatunek gada – żółwia błotnego, występują tu też rzadkie ptaki zagrożone wyginięciem a niektóre dęby i lipy uznano za pomniki przyrody. Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodnicza „Szwajcaria Podlaska” o długości 4,5 km.

Neple

Wieś położona u ujścia Krzny do Bugu, słynna dzięki parkowi i oranżerii
z egzotycznymi gatunkami roślin. W dwudziestoleciu międzywojennym było to znane miejsce wczasowe. Warto tutaj zobaczyć pozostałości po zespole pałacowo-parkowym wzniesiony w XIX w. przez Kalista Mierzejewskiego. W Neplach znajduje się też dawna cerkiew unicka pw. Św. Ducha, zbudowana w stylu barokowym w 1769 r.
Osoby lubiące przyrodę znajdą tu ścieżkę przyrodniczą „Bużny Most” o długości 11 km, oznakowaną zielonym liściem wierzby. Biegnie ona z Nepli do Łęg i pozwala poznać łęgowe lasy, łąki i nadbużańskie starorzecza. W okolicy znajduje się też „Kamienna baba” – tajemnicza średniowieczna figura w formie krzyża.

Czołg w Neplach
Czołg w Neplach

Rezerwat ornitologiczny „Czapli Stóg”

Utworzono go w 1987 r., na powierzchni 4,82 ha. Znajduje się tu kolonia lęgowa czapli siwej, licząca około 60 gniazd.

Malowa Góra

Wieś położona nad Krzną, założona w XV w. Warto tu zobaczyć neogotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego zbudowany w latach 1906-09 wg projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego oraz drewniany dom parafialny z końca XIX w. i murowana plebania z początku XX w. Znajduje się tu też kaplica cmentarna z końca XIX w.

Koroszczyn

Przebiega tędy główny trakt komunikacyjny Europy z Berlina do Moskwy (E 30). Terminal graniczny Koroszczyn obsługuje ciężarówki TIR i jest położony w odległości 5 km od granicy z Białorusią. To co proponujemy zobacyzć to Zespół dworski z dworem zbudowanym w połowie XIX w. wg projektu architekta Henryka Marconiego oraz rządcówką, budynkiem mieszkalnym, cielętnikiem, lodownią z II połowy XIX w., parkiem krajobrazowym z XIX w. i cmentarzem dawnych właścicieli Koroszczyna. Znajduje się tu też ziemno-murowany fort Twierdzy Brzeskiej z końca XIX w.

Kobylany

Zobaczymy tu m.in. Cerkiew prawosławną pw. św. Michała z końca XIX w., forty Twierdzy Brzeskiej z końca XIX w. oraz Dawną drewnianą szkołę carską z początku XX w. Z Kobylan do Koroszczyna biegnie ścieżka rowerowa o długości 2,5 km.

Kobylany - cerkiew
Cerkiew w Kobylanach

Lebiedziew

Jeszcze pod koniec XIX w. w Lebiedziewie mieszkało 9 rodzin tatarskich i istniał tu meczet tatarski. Obecnie nie ma już Tatarów w Lebiedziewie, ostatni z nich wyjechali podczas I wojny światowej na tereny obecnej Białorusi. Warto zobaczyć tu Cmentarz tatarski (mizar). Na płytach nagrobkowych znajdują się półksiężyce oraz napisy w języku polskim, rosyjskim i arabskim. Chowano tu Tatarów zamieszkujących pobliską wieś Lebiedziew. Znajduje się tu najstarszy nagrobek tatarski w Polsce, pochodzący z 1704 r., pod którym spoczywa prawdopodobnie pułkownik Samuel Murzy Korycki, który był pierwszym tatarskim osadnikiem w Lebiedziewie. Znajduą sie tu też Ziemno-murowane fortyfikacje pierścienia zewnętrznego Twierdzy Brzeskiej zbudowane przez Rosjan pod koniec XIX w.

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

Utworzony w 1990 r. na powierzchni 11 340 ha w celu ochrony cennej pod względem przyrodniczym doliny Bugu o naturalnym charakterze. Występuje tu wiele gatunków ptaków gniazdujących w dolinach dużych, nieuregulowanych rzek, np.zimorodek, jaskółka brzegówka czy brodziec piskliwy. Obszar wyróżnia się też tradycyjną, drewnianą zabudową wielu wsi.

Kostomłoty

Znajduje się tu jedyna w Polsce parafia neounicka w drewnianej cerkwi pw. św. Nikity z XVII w. Cerkiew unicką, po likwidacji unii w Królestwie Polskim
w 1875 r. zmieniono na prawosławną. W 1927 r. ponownie stała się cerkwią obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounicką). Świątynia wyposażona jest w dwurzędowy ikonostas z ikoną patrona świątyni – św. Nikity. Wnętrze zdobi polichromia, ręcznie wyrabiane obrusy i ludowe kilimy. Przy cerkwi znajduje się plebania z poło-wy XIX w., bogato zdobiona kaplica z pięcioma kopułkami oraz kamień ze świętej góry Tabor – miejsca Przemienienia Pańskiego. W Kostomłotach znajdziemy też Cerkiew prawosławna przeniesiona w 2003 r. z Dobrowod (w województwie podlaskim). Utworzono tu też Męski Dom Zakonny będący jedną z ośmiu wspólnot monastycznych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Kosomloty Sanktuarium Unitow Polskich

Kodeń

Kodeń to miejsce pielgrzymek religijnych do jednego z najstarszych sanktuariów maryjnych w Polsce – Sanktuarium Królowej Podlasia.
Warto zobaczyć tu m.in. :

 • Kościół pw. św. Anny z lat 1629-35, podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej w 1923 r.
 • Pozostałości zespołu zamkowego Sapiehów: ruiny zamku z XVI w., późnogotycko-renesansowa cerkiew pw. św. Ducha z XVI w. (obecnie kościół), arsenał i obwarowania ziemne z XVII w.
 • Pałac Sapiehów „Placencja” z XVIII w.
 • Kaplica cmentarna św. Wawrzyńca z 1703 r. w.
 • Cerkiew prawosławna z XX w.
 • Dzwonnica – pozostałość po nieistniejącej cerkwi unickiej

Koden Sanktuarium Matki Bozej Kodenskiej

Zabłocie

W Zabłociu do 1915 r. istniała tu jedna z najliczniejszych parafii prawosławnych w województwie lubelskim. Zobaczymy tu murowaną, cerkiew prawosławną pw. św. Mikołaja zbudowaną na przełomie XIX i XX w. na miejscu starszej, zniszczonej świątyni. Ciekawym obiektem wartym zobaczenia jest tez stary drewniany wiatrak z 1993 roku.

Jabłeczna

Warto na pewno zobaczyć tu prawosławny zespół klasztorny z cudowną ikoną św. Onufrego przyniesioną tu przez wody Bugu czy też Kościół pw. Przemienienia Pańskiego (dawna cerkiew unicka z 1750 r. zamieniona na cerkiew prawosławną w II połowie XIX w.) i drewniana plebania z 1930 r.
Jableczna prawoslawny klasztor

Sławatycze

Miejscowość powstała w XV w. i była własnością królewską. Ze względu na położenie na pograniczu wyznaniowo-kulturowym, zamieszkiwali Polacy, Rusini i Żydzi. Znajduje się tu Prawosławna cerkiew pw. Wniebowstąpienia NMP, zbudowana pod koniec XIX w. w stylu bizantyjsko-eklektycznym, ze środków rządu carskiego, w miejscu dawnej cerkwi unickiej oraz Neorenesansowy kościół pw. M.B. Różańcowej z początku XX w. z późnorenesansowymi obrazami z XVII i XVIII w. znajdziemy tu też dawne cmentarze: żydowski z pozostałościami macew i prawosławny oraz teren po cmentarzu unickim.

Kuzawka

Miejsce znane jako ośrodek tkactwa ludowego. Była tu dawniej binduga dla spławu drewna i przystań statków transportujących zboże. Stąd podobno odpłynął na galerze Tadeusz Kościuszko, udający się do Ameryki.

Miejscowość Hanna

Do odwiedzenia jest tutaj dawna, drewniana cerkiew unicka zbudowana w latach 1739-42 z fundacji Hieronima Floriana Radziwiłła. Obok świątyni znajduje się drewniana dzwonnica, plebania z 1844 r. i barokowa kapliczka z 1791 r. z rokokowym krucyfiksem.
Zobaczymy tu też Cmentarz katolicki i unicki z nagrobkami z końca XIX w. i kaplicą pw. św. Anny z 1880 r. oraz kamień ze starosłowiańskim napisem na miejscu dawnego cmentarza.

Dołhobrody

Jest to ośrodek plecionkarstwa z wikliny, słomy i korzeni oraz tkactwa ludowego, a wyroby sztuki regionalnej znajdują się w tutejszej izbie regionalnej. Warto zobaczyć tu murowany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1929 r. znajdujący się w miejscu nieistniejącej cerkwi z 1705 r. Zachowała się część wyposażenia z dawnej świątyni. Obok świątyni znajduje się drewniana plebania z 1847 r.
Dolhobrody - kosciol

Stawki

Malowniczo położona wieś na poprzecinanej wąwozami skarpie nadbużańskiej.

  Warto zobaczyć tu:

 • Dworek z XIX w. i zabudowania gospodarcze z początku XX w.
 • Drewniane spichlerzyki z przełomu XIX i XX w.
 • Dawny cmentarz unicki (obecnie katolicki) i kaplica z przełomu XIX i XX w.

Różanka

Ośrodek tkactwa ludowego, w którym wyrabia się pasiaki i krasiaki włodawskie.
Możemy zobaczyć tu pozostałości zespołu pałacowo-parkowego założonego w XVIII w. przez Ludwika Konstantego Pocieja. Zachował się park urządzony pierwotnie w stylu francuskim, w połowie XIX w. przerobiony na styl angielski. Znajduje się tu też Kościół pw. św. Anny zbudowany wg projektu Dionizego Makowskiego w latach 1908-13 z fundacji Zamoyskich w miejscu rozebranej w XIX w. cerkwi prawosławnej

Włodawa

Miasto Trzech Kultur – co roku, we wrześniu, odbywa się tu Festiwal Trzech Kultur przypominający wielokulturową i wielonarodowościową przeszłość Włodawy.

  Warto zobaczyć:

 • Zespół kościelno-klasztorny Paulinów z barokowym kościołem pw. św. Ludwika zbudowanym w latach 1739-80 wg projektu architekta Pawła Fontany. Barokowe kramy i jatki („Czworobok”) z początku XVIII w.
 • Dawny zespół synagogalny: późnobarokowa synagoga ufundowana przez Czartoryskich w 1764 r., przebudowana w II połowie XIX w.
 • Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP ufundowana przez Augusta Zamoyskiego w XIX w., początkowo unicka, a od 1888 r. prawosławna.Układ urbanistyczny miasta z XVI w. i klasycystyczne domy z przełomu XVIII i XIX w.
 • Cmentarze: żydowski (kirkut) oraz katolicki z kaplicą z XIX w. i zbiorową mogiłą powstańców styczniowych z 1863 r.

Wlodawa cerkiew

Orchówek

Istnienie pobliskiej Włodawy uniemożliwiał miejscowości rozwój. Podobnie jak wiele innych miasteczek, Orchówek stracił prawa miejskie w 1869 r. Warto zobaczyć tutaj m. in. Sanktuarium M.B. Pocieszenia z późnobarokowym koś-ciołem poaugustiańskim pw. św. Jana Jałmużnika zbu-dowanym wg projektu Pawła Fontany w latach 1770-77. W okresie 1846-48 budowę świątyni dokończono wg no-wego projektu. Odbudowa kościoła po zniszczeniach I wojny światowej zatarła część stylowych cech.

Jezioro Białe

Jest to jedno z największych i najpiękniejszych jezior na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Ma łatwy dostęp do wody, twarde piaszczyste dno i przejrzystą wodę. Dzięki największej na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim średniej głębokości 14,1 m i pojemności ok. 15 tys. m3 jezioro posiada dużą odporność na zanieczyszczenie. W jego wodach występują: płoć, lin, okoń, karp, szczupak, sandacz, amur, sielawa, sandacz, węgorz i inne gatunki ryb. Nad jeziorem leży najlepiej zagospodarowana pod względem turystycznym wieś na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim – Okuninka. Stanowi ona ośrodek sportów wodnych, wypoczynku i rekreacji. Zlokalizowano tu liczne ośrodki wypoczynkowe, campingi, wypożyczalnie sprzętu wodnego i restauracje.

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”

Rezerwaty Biosfery tworzone są przez UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych w skali światowej. Rezerwat „Polesie Zachodnie” utworzono w 2002 r. w zachodniej części Polesia – unikalnego w skali Europy obszaru występowania jezior, torfowisk, bagien, łąk i lasów. Objął on Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Planowane jest rozszerzenie rezerwatu o Pojezierze Szackie na Ukrainie i białoruski fragment Polesia. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie liczy 62 jeziora o pow. ponad 1 hektara, głównie eutroficzne, o genezie krasowej.

Sobiborski Park Krajobrazowy

Sobiborski Park Krajobrazowy chroni Lasy Sobiborskie, śródleśne jeziora i występujące tu trzy rodzaje torfowisk. W drzewostanie dominują bory i brzeziny bagienne. W parku istnieje 6 rezerwatów przyrody, w tym rezerwat „Żółwiowe Błota” utworzony w 1988 r. na powierzchni 737,41 ha chroniący największą w kraju ostoję żółwia błotnego, gatunku zagrożonego wyginięciem. W parku żyje wiele gatunków ptaków, m.in. bocian czarny, perkoz dwuczuby, bąk, orlik krzykliwy i ssaków, np. wilk, bóbr, a także gadów np. żmija zygzakowata. Występuje tu ponad 30 gatunków roślin chronionych m.in. rosiczki, brzoza niska, widłak jałowcowaty. Lasy Sobiborskie obfitują w grzyby i runo leśne.

Kosyń

Mona zobaczyć tutaj murowaną cerkiew prawosławna pw. św. Jana Chrzciciela zbudowaną w latach 1889-91 w stylu bizantyjsko-klasycystycznym wg projektu architekta Wiktora N. Syczugowa. Od 1946 r. pełni ona funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Były hitlerowski obóz zagłady w Sobiborze

Był to jeden z trzech obozów zagłady dla ludności żydowskiej na ziemiach polskich (pozostałe dwa znajdowały się w Treblince i Bełżcu). Dystrykt lubelski był centralnym miejscem zagłady Żydów w Europie w ramach Akcji Reinhard, prowadzonej w latach 1942-43 w Generalnym Gubernatorstwie.

Wola Uhruska

Wieś letniskowa, malowniczo położona na zboczu doliny Bugu. Znajdują się tu liczne kwatery agroturystyczne i kąpielisko.

Chełmski Park Krajobrazowy

Chełmski Park Krajobrazowy chroni kompleksy leśne zajmujące 53% powierzchni parku i unikalne torfowiska węglanowe. Najciekawsze typy lasów na terenie parku to świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem i bagienne lasy brzozowoolchowe. Zbocza kredowych wzniesień porasta ciepłolubna roślinność stepowa, m.in. wiśnia karłowata i miłek wiosenny.

Dorohusk

Osada, wzmiankowana w I połowie XIII w., powstała na historycznym szlaku z Mazowsza na Ruś, przy przeprawie przez Bug. Istniała tu przystań rzeczna. Nazwa wsi pochodzi od wyrazu droga. W XV w. była własnością Walasków Rekutowiczów, a następnie Spinków. Kolejni właściciele, Orzechowscy, zbudowali tu zamek. W 1550 r. urodził się w nim Paweł Orzechowski, arianin, który zbudował zamek w Krupem koło Krasnegostawu. W XVII w. miejscowość była w posiadaniu Gołuchowskich, a w XVIII i XIX w. Suchodolskich.

Warto zobaczyć:

 • Późnobarokowy pałac Suchodolskich z połowy XVIII w., rozbudowany około 1936 r. W parku podworskim założonym w XVIII w. znajdują się 2 nagrobki rodziny Suchodolskich z XVIII w.;
 • Neogotycki kościół pw. NMP i św. Jana Nepomucena zbudowany w latach 1905-09 w miejscu dawnej kaplicy Suchodolskich. Wewnątrz znajduje się, uważany dawniej za cudowny, obraz NMP z końca XVI w. Przy kościele znajduje się drewniana organistówka z 1935 r.;
 • Armata i tablica z zestawieniem kilku bitew stoczonych w czasie II wojny światowej;
 • Rzeźba św. Jana Nepomucena z połowy XVIII w.

Husynne

Dawny ośrodek dóbr ziemskich, którego właścicielem w XIX w. był Józef Rulikowski. Pod koniec XIX w. w majątku Rulikowskich powstała huta szkła. W 1905 r. PPS zorganizowała tu strajk, podczas którego chłopi wycinali dworskie lasy. W 1938 r., w czasie akcji rewindykacyjnej, prowadzonej z polecenia polskich władz, zniszczono tutejszą cerkiew.

Kolemczyce

Wieś leży na wysokiej, nadbużańskiej skarpie. W czasie wylewów Bugu staje się wyspą, na którą można dostać się tylko łodzią. Od XVI w. do 1864 r. funkcjonował tu klasztor prawosławny (monaster) Bazylianów.

Uchańka

Malowniczo położona wieś na skarpie nad starorzeczem Bugu. Powstanie Uchańki datuje się na XVI w. W 1565 r. właściciel wsi, starosta horodelski Krzysztof Krupski, oddał ją w zastaw Tomaszowi Uchańskiemu. Warto zobaczyć tutaj kopiec upamiętniający bitwę stoczoną przez dywizję Tadeusza Kościuszki z wojskami carskimi.

Dubienka

Dawne miasto leżące w widłach rzek Bug i Wełnianka, założone przez Jana Sienieńskiego, starostę horodelskiego, przy szlaku handlowym prowadzącym z Mazowsza na Ruś. Dawniej istniała tu przystań rzeczna i przeprawa promowa, a miasto było obwarowane. Nazwa „Dubienka” pochodzi z XVIII w., wcześniej osadę nazywano Dębno lub Dubno. Dubienka liczy 1 100 miesz-kańców (3 razy mniej niż 150 lat temu). Planuje się tu otwarcie pieszego przejścia granicznego.

Starosiele

W pobliżu starorzecza Bugu, wykorzystywanego do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, zlokalizowano ośrodek wypoczynkowy. Dawniej istniał tu folwark, należący w okresie międzywojennym do Suchodolskich, z którego zachował się fragment parku.

Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Zajmuje on powierzchnię 31 tys. ha. W jego zachodniej części rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, występują tam suche doliny i wąwozy lessowe. Wschodnia część obszaru stanowi równinny obszar Obniżenia Dubienki oraz doliny Bugu i Wełnianki.

Strzelecki Park Krajobrazowy

Strzelecki Park Krajobrazowy został utworzony w celu ochrony kompleksu wielogatunkowych lasów o naturalnym charakterze. Obszar charakteryzuje się jednym z największych w Polsce zagęszczeń występowania ptaków drapieżnych. Na terenie parku znajdują się 2 rezerwaty przyrody: „Liski” i „Siedliszcze”.

Dziekanów

Mieściła się tu siedziba Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Była to fundacja założona przez ks. Stanisława Staszica w 1816 r., mająca być „wzorem sprawiedliwego urządzenia włościan dla ratowania się wspólnie w nieszczęściach”.

Moroczyn

iejscowość wzmiankowana w 1472 r. Był to ośrodek dóbr ziemskich, należących w XVIII w. do Rulikowskich, a następnie Chrzanowskich. Chrzanowscy powiększali swe dobra, które w końcu XIX w. zajmowały w sumie 2500 ha okolic Hrubieszowa i Horodła.

Gródek

W miejscowości odkryto ślady zamieszkiwania ludności kultury pucharów lejkowatych z lat 3100-2500 p.n.e. i pochówek wojownika w pełnym uzbrojeniu z XI w. Znajduje się tu też największe w Europie cmentarzysko gockie, będące śladem po skandynawskich Gotach, którzy przebywali tu ponad 200 lat.

Linia Hutnicza Szerokotorowa

Była ona sztandarową inwestycją PKP realizowaną w II połowie lat siedemdziesiątych XX w. Transportowano nią rudy żelaza, siarkę i węgiel do byłego ZSRR, bez przeładunku towarów na granicy. LHS jest najdłuższą linią szerokotorową (o prześwicie 1520 mm) w Polsce i najdalej na zachód wysuniętą taką linią w Europie. Ma długość prawie 400 km i biegnie od granicy z Ukrainą koło Hrubieszowa do Sławkowa na Górnym Śląsku.

Hrubieszów

Miasto położone nad Huczwą, na granicy Grzędy Horodelskiej i Kotliny Hrubieszowskiej. Jest to najdalej na wschód wysunięte miasto w Polsce i liczy ponad 20 tys. mieszkańców. Aż do 1802 r. osadę nazywano Rubieszów. Powstał on przy dawnym trakcie z Lublina na Ruś. Być może istniał tu gród wchodzący w skład Grodów Czerwieńskich. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1255 r. W 1400 r. król Władysław Jagiełło nadał jej prawa miejskie.

Podsumowanie

Mamy nadzieję że krótki opis ciekawych miejsc położonych przy Nadbużańskim Szlaku Rowerowym chociaż trochę ułatwi wam wybór i planowanie trasy zwiedzania. Niedługo opublikujemy drugą cześć szlaku opisującą trasę z Włodawy do Hrubieszowa.